Tag Archives: tuyển dụng nhân sự telesales

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Công ty TNHH chế biến hải sản Ba Làng TH l Thông báo tuyển dụng...

Công ty Ba Làng tuyển dụng nhiều vị trí

Với quy mô ngày càng mở rộng, Công ty  Ba Làng TH thông báo tuyển...

Liên hệ